35 000 Ft felett ingyenes a szállítás. 

Keresés
növény-fentről

A szabályzat célja

A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy rögzítse az RB Max Kft (székhely: 2040 Budaörs, Csóka u. 5.. cégjegyzékszám: 01-09-948207, nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, mint cégbíróság, adószám: 14038235-2-1 által alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési elveket és politikát.

Az RBmax Kft. a cremiacosmetics.com honlapra (továbbiakban: Honlap) látogatók, a regisztrálók, illetve a regisztráció nélkül vásárlók adatait kezeli.(együttesen: Felhasználók).

Az RBmax Kft, mint adatkezelő megnevezése

Név: RBmax Kft
Székhely és levelezési cím: 2040 Budaörs Csóka u. 5.

Telefonszám: +36 30 4097840

Email cím: info@cremia.hu

A kezelt személyes adatok köre

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 • Regisztráció. A regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia a regisztrálónak:
  • saját e-mail cím,
  • jelszó,
  • vezetéknév
  • keresztnév
  • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
  • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
  • telefonszám
  • Kozmetikusok esetén: kozmetikus bizonyívány száma, cégnév
 • Regisztráció nélkül, csak hírlevélre történő feliratkozáskor az alábbi adatokat kell megadnia a feliratkozónak
  • saját e-mail cím
 • Cookie – A Honlapon történő látogatások során kis adatcsomagot /adatcsomagokat (cookie-t) küld a Cég a látogató számítógépére, amely(ek) több típusa van:
  • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Cég Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni
  • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Cég a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
  • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
  • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
  • Biztonsági cookie.

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

 • Az RBmax Kft Felhasználói adatot a Honlapon csak a Felhasználók önkéntes megadásával és hozzájárulásával kezel. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
 • A Cég a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott adatokat csak meghatározott célból, a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha a Felhasználó feliratkozott a hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli.
 • Azon adatok célja, amik automatikusan kerülnek rögzítésre: statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, illetve a Felhasználó jogainak védelme.
 • A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 • A honlap használata során megadott személyes adatokat a Cég nem ellenőrzi, azok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó, amikor megadja az email címét, akkor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Erre tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 • A Honlap használata során megadott e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
 • Hírlevél
  A Felhasználónak lehetősége van Hírlevelekre történő feliratkozásra. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Hírlevélre történő feliratkozással adja meg. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról ..stb. A Felhasználó bármikor leiratkozhat A Hírlevélről az theboxandbeauty@gmail.com e-mail címre küldött kéréssel. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart.

Az adatkezelés időtartama

 • Regisztrációhoz kötött felhasználás esetén a Felhasználó az adatait bármikor módosíthatja vagy törölheti a Honlap Saját fiók menüpontjában. Az Adatok kezelésének időtartama ebben az esetben a regisztráció törléséig tart. A regisztráció törlését az info@cremiocosmetics.com email címre küldött levéllel is kérheti a regisztrált Felhasználó, ebben az esetben a kérelem beérkezését követő 2 munkanapon belül a Cég törli a regisztrációt.
 • Regisztráció nélkül történő vásárlás esetén a vásárláshoz szükséges adatok tárolódnak a rendszerben, törlésük a info@cremiocosmetics.com email címre küldött levéllel kérhető. Ebben az esetben a kérelem beérkezését követő 2 munkanapon belül a Cég törli az adatokat.
 • Fenti rendelkezések azonban nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
 • Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart, ezt a Felhasználó bármikor ingyenesen megteheti a info@cremiocosmetics.com email címre küldött levéllel.

Adattovábbítás

A CÉG a megrendelések házhozszállításának teljesítéséhez külső partnerek szolgáltatását veszi igénybe. A szállítás lebonyolítása érdekében továbbított adatok köre: Név, cím, telefonszám, email cím, termék neve, fizetendő összeg. A választott fizetési és szállítási mód függvénye, hogy ezen adatokból melyek kerülnek továbbításra a szállítást végző cég felé.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:


OTP Mobil Kft

A vásárlási feltételek elfogadásával a vásárlóként tudomásul veszem, hogy az RBmax Kft, (2040 Budaörs, Csóka utca 5) adatkezelő által az Cremiacosmetics.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Megrendelő neve, email címe, megrendeésl adatai és a szállítási cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

  

ASAP Hungária Kft. a GLS Hungary Kft. szerződött partnere

H-1239 Budapest, Ócsai út 1-3.

Telefon 30/458-6000

Email: info@asaphungary.com

Jogok és jogérvényesítési lehetőségek

 • A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Cég által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Ezen kérés alapján a Cég tájékoztatást ad a Felhasználónak a rá vonatkozó, Cég által kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A Cég a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
 • A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
  Levelezési cím: RBmax Kft 2040 Budaörs Csóka u. 5. Telefonszám: +36 30 4097840 Email cím: info@cremiocosmetics.com
 • A Felhasználó bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését. Egyes adatait az Felhasználó a Honlapon saját maga helyesbítheti, illetve kérelem esetén a Cég a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül eljár. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Cég a szükséges időtartamig megőrzi.
 • A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az ezzel kapcsolatban beadott kérelmet a Cég megvizsgálja, a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 15 nap alatt annak megalapozottságát megnézni, a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 • A Felhasználó a panaszával:
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu) fordulhat vagy
  • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Adatbiztonság

A Cég megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.

Vegyes rendelkezések

 • A jelen Adatvédelmi szabályzat bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az Adatvédelmi szabályzat többi részének érvényességét nem érinti.
 • Az RBmax Kft. fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi szabályzat módosítására. Az Adatvédelmi szabályzat módosítása esetén az RBmax Kft. köteles jól látható módon jelölni az Adatvédelmi szabályzat szövegében a módosításokat, és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.

Jelen Adatvédelmi szabályzat a Honlapon történő közzétételének napján, azaz 2018. november 22-én lép hatályba.40